Benvinguts al nou curs 2019-2020

Revisió dels llibres de text.
8 de juliol de 2019
Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Setembre 2019
2 d'octubre de 2019

Benvinguts al nou curs 2019-2020

TENIM UN DEURE

El pluralisme de la nostra societat fa necessari que les persones i les diverses institucions expressin clarament els trets de la seva identitat.

La diversitat existent entre les múltiples concepcions de l’home, del món i de la mateixa societat provoca també una evident diversitat entre les propostes educatives, que han d’estar adequadament definides d’acord amb el que les lleis prescriuen com a concreció i regulació dels drets i llibertats.

Basant-nos en aquests principis, la nostra escola ofereix a la societat un model educatiu d’inspiració cristiana, descrit en el seu Caràcter propi, per aconseguir l’èxit educatiu per a tots els nois i noies, siguin com siguin i vinguin d’on vinguin. 

Partim que la missió fonamental de l’escola és la de contribuir a millorar la societat a través de la formació de ciutadans lliures, compromesos i competents. La nostra escola assumeix aquesta responsabilitat i pren consciència dels elements i les característiques que la configuren com una organització que està al servei de la societat. 

En aquests termes s’expressa la Llei d’educació catalana quan diu en el seu preàmbul: “El sistema educatiu de Catalunya comprèn el servei públic educatiu, entès com a servei d’interès general d’acord amb l’Estatut, que ha de permetre que tots els centres sostinguts amb fons públics, que conformen centres públics i centres privats concertats, treballin junts amb uns objectius compartits des de la cooperació i la corresponsabilitat, tot respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que el presten.”

L’esperança social dipositada en el sistema educatiu, i concretament en les escoles, requereix que els docents i la resta d’agents educatius s’identifiquin i s’impliquin plenament en els valors que transmeten. Per això la nostra escola creu en la seva missió i vol compartir la seva proposta educativa amb les famílies, i, en conseqüència, també ha de cohesionar la seva acció i coordinar esforços per aconseguir l’èxit esperat amb els altres agents educatius de la nostra població. 

Enguany, el Programa d’innovació educativa “Pla Educatiu d’Entorn 0-20”, que s’implementarà al nostre municipi, és una oportunitat per fer realitat aquest anhel educatiu. A més, presentarem un nou Projecte de convivència que ha partit de la reflexió de la comunitat educativa, i també altres propostes innovadores com l’aprenentatge basat en projectes, etc.

Tots tenim el deure de transmetre el millor de nosaltres -el saber i els valors- a les noves generacions, i allò que hem rebut gratuïtament com un dret tenim la responsabilitat de viure-ho en coherència i donar-ho. 

En aquests moments no exempts de dificultats en els diferents àmbits -natural, social, cultural, familiar, polític…-, cobren actualitat les paraules -que podríem fer nostres- que el Papa emèrit va adreçar fa uns anys a les institucions educatives cristianes: 

L’obra educativa sembla haver-se tornat cada vegada més àrdua perquè, en una cultura que massa sovint fa del relativisme el seu propi credo, manca la llum de la veritat, més encara, es considera perillós parlar de veritat, infiltrant així el dubte sobre els valors bàsics de l’existència personal i comunitària. Per això és important el servei que duen a terme en el món les nombroses institucions formatives que s’inspiren en la visió cristiana de l’home i de la realitat: educar és un acte d’amor, exercici de la “caritat intel·lectual”, que requereix responsabilitat, dedicació, coherència de vida.

 (Benet XVI, 2011)

Quins són aquests “valors bàsics de l’existència personal i comunitària” que semblen diluir-se en aquesta societat líquida, en què gairebé tot és relatiu i s’interpreta des d’un àmbit individualista? Educar és un acte d’amor, exercici de la caritat intel·lectual, que ens impulsa a cercar la veritat, que existeix, i, si es troba, tenim l’obligació de compartir-la.

  

Jaume Folqué Nicolau
-director pedagògic-


OBJECTIUS GENERALS DEL CURS

1. Assolir els indicadors de progrés de les àrees instrumentals i les competències transversals aplicant les estratègies accions corresponents d’aquest curs. (Planificació Estratègica 2017-2020). 

2. Revisar i actualitzar el Pla de Lectura i el Pla d’Expressió Escrita; cohesionar el mètode d’aprenentatge de la Lectoescriptura a Infantil i Cicle inicial.

3. Avaluar el programa d’ensenyament i aprenentatge “Jump Math”. 

4. Continuar l’elaboració del Projecte de Convivència, el Pla de Llengua Anglesa, el Pla TAC i actualitzar el Pla d’Acció Tutorial.

5. Optimitzar el Pla d’Atenció a la diversitat elaborat pel DPO amb els tutors/es dels diferents cicles. Efectuar a final de curs una correcta i eficaç valoració.

6. Concretar aspectes sobre el nostre propòsit educatiu, metodologies i pràctiques educatives, avaluació,  estructura organitzativa i recursos, en Claustre.

7. Donar a conèixer al Claustre el “Protocol d’actuació municipal davant la infància i adolescència en risc a Sant Vicenç dels Horts”.

8. Aplicar les accions del Programa d’Innovació PEE 0-20.