Criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat curs 2021-2022

CRITERIS GENERALS:

  • Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
    • Domicili a l’àrea de proximitat del centre: 30 punts
    • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre: 20 punts
  • Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS:

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts

Codis dels centres educatius

2n cicle d’educació infantil i educació primària de Sant Vicenç dels Horts
CENTRES CONCERTATS
08028631 Col·legi Sant Vicenç
08028655Escola La Immaculada
CENTRES PÚBLICS
08038284Escola la Guàrdia
08028591Escola La Vinyala
08041131Escola Sant Antoni
08028588Escola Sant Jordi
08035350Escola Sant Josep
08028667Escola Joan Juncadella