Pendent d’actualització pel Departament d’Educació

DOCUMENTACIÓ PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

La sol·licitud la podreu trobar al web del Departament d’Educació i també físicament al Col·legi Sant Vicenç.

El full de preinscripció s’ha de retornar a l’escola dins del termini de la presentació de sol·licituds.

A l’hora de lliurar la preinscripció, cal que vagi acompanyada de la documentació següent:

  • Fotocòpia i original del Llibre de Família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne es troba en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Fotocòpia i original del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutors legals) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen..

Altres documents per acreditar els aspectes indicats per al barem:

  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant. En aquest cas, cal presentar el DNI renovat amb l’adreça correcta dins el termini de matriculació.
  • La proximitat del domicili, quan es tingui present el lloc de treball, s’acreditarà mitjançant l’aportació d’una còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a l’efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària.
  • Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
  • Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En tot cas, cal acreditar una discapacitat igual o superior al 33%
  • Fotocòpia i original del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

Cal tenir en compte que la sol·licitud de preinscripció es presentarà al centre demanat en primer lloc. Les sol·licituds només s’hauran de presentar en un sol centre, la presentació de sol·licituds d’admissió en més d’un centre comportarà la pèrdua dels drets d’opció del sol·licitant.

NO S’ACCEPTARÀ CAP PREINSCRIPCIÓ SENSE TOTA LA DOCUMENTACIÓ