AMPA

L’AMPA del Col·legi Sant Vicenç és l’associació voluntària de mares i pares d’alumnes de la nostra escola que té com a objectiu general promoure la participació i la col·llaboració de les famílies del centre.

Finalitats:

  • Vetllar per la qualitat de l’educació de l’escola.
  • Proposar activitats, fer suggeriments o formular queixes relacionades amb el funcionament de l’escola.
  • Col·laborar en la gestió de serveis d’interès de l’alumnat, com ara el menjador escolar, l’acollida matinal, la reutilització dels llibres de text...
  • Promoure la participació de les famílies mitjançant festes al recinte de l’escola (castanyada, bicicletada, festa de la primavera, sopar de pares...).

Comissions de Treball

L’AMPA del Col·legi Sant Vicenç està organitzada en Comissións de treball. Cada una de les comissions té un responsable i una vegada al mes es reuneixen per posar en comú les tasques que s’han fet i les propostes de millora.

Manteniment

La Comissió de Manteniment vetlla per mantenir l’edifici en bon estat i proposa accions preventives o mesures d’estalvi energètic.

Casal d'Estiu

L’escola de teatre el Bitxo es va fer càrrec de la preparació i gestió del casal d’estiu del Col·legi Sant Vicenç. El casal va començar el 22 de juny i va acabar el 29 de juliol. També es va oferir el casal de setembre (des del dia 29 d’agost al 9 de setembre) per les famílies que ho necessitessin.

Servei de menjador durant el casal.

Comunicació

La Comissió de Comunicació treballa en diferents aspectes: seguiment i actualització de la pàgina web, finançament de la web mitjançant publicitat, edició del «butlletí» mensual en format digital, disseny de l’estand de la mostra, disseny dels calendaris, consolidar el projecte paper «zero», gestió de les enquestes de l’escola, gestió dels “doodles” per les entrevistes amb els tutors, …

15000

Visites pàgina web

Escola-Família

La Comissió de Escola-Família organitza actes destinats a fomentar espais de trobada entre els diferents estaments de la comunitat educativa, especialment les famílies.

Algunes de les activitats que organitza al llarg del curs són: Festa de la Castanyada, Activitats de Nadal, Festa de la Primavera, Festa de la bicicleta o el Sopar d'Estiu.

Extraescolars

La Comissió d’Extraescolars treballa per oferir activitats lúdiques-esportives als alumnes del Col·legi Sant Vicenç fora de l’horari lectiu (17h-18h) de dilluns a dijous. Les activitats que s’ofereixen asseguren la continuïtat pedagògica entre horari escolar i extraescolar i també es vetlla per donar un servei de qualitat, alternatiu a altres activitats que fan altres entitats de l’entorn. De forma puntual es promouen activitats amb altres centres educatius.

Més informació
180

Alumnes inscrits

Menjador i acollida

L’acollida i el menjador són serveis complementaris que ofereix l’escola als alumnes. La Comissió del Menjador i Acollida vetlla pel bon funcionament del servei: atenció als alumnes, bona coordinació i treball en equip, ofereix una alimentació saludable i equilibrada, i fomenta un ambient respectuós, dinàmic i lúdic. El funcionament d’aquesta comissió està reglat en les NOF (RRI) del Centre.

Més informació
186

Menús diaris (promig)

Reutilització de llibres

La Comissió de Reutilització de Llibres és responsable per portar a terme les diferents tasques necessàries per oferir un bon servei a les famílies. Les principals funcions d’aquesta comissió són vetllar per mantenir els llibres en bon estat i comprar-ne de nous quan sigui necessari, establir les quotes que han de pagar les famílies per la compra de llibres nous, avaluar els llibres a finals de curs i etiquetar el nous llibres.

145

Estalvi per alumne