Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan de participació representatiu de la comunitat educativa del centre, i la seva composició garanteix que la titularitat, la direcció, els mestres i professors, els pares i mares d’alumnes i el personal d’administració i serveis tinguin ocasió de corresponsabilitzar-se de la gestió global del centre.

Funcions del Consell Escolar

Les funcions del Consell Escolar estan definides en les Normes d’Organització i Funcionament (NOF) de l’escola i les resumim en els següents punts:

 • Intervenir en el procès de designació i cessament del director del centre
 • Intervenir en l’establiment dels criteris de selecció i en l’eventual acomiadament dels professors del centre
 • Garantir el compliment de les normes general d’admissió d’alumnes
 • Conèixer la resolució de conflictes disciplinaris i vetllar perquè s’atenguin a la normativa vigent
 • Aprovar, a proposta del titular del centre, el pressupost anual pel que fa als fons provinents de l’administració, la rendició de comptes i les directrius per a la programació i el desenvolupament de les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els serveis escolars
 • Participar en l’elaboració i l’aplicació del projecte educatiu i aprovar i avaluar la programació general del centre
 • Aprovar, a proposta del titular del centre, les percepcions econòmiques dels pares d’alumnes corresponents a les activitats extraescolars i els serveis escolars
 • Aprovar els criteris per a la participació de l’escola en activitats culturals, esportives, recreatives, visites, viatges i colònies d’estiu.
 • Aprovar les Normes d’Organització i Funcionament del centre
 • Proposar mesures i iniciatives que favoreixin la convivència en el centre.
 • Supervisar la marxa general del centre en els aspectes administratius i docents

Reunions

El Consell Escolar es reunirà en sessió ordinària almenys un cop per trimestre (principi de curs, a la meitat i finals de curs). En sessió extraordinària el Consell Escolar es reunirà sempre que el seu president, titular o 1/3 del consell ho cregui oportú. Les reunions acostumen a ser a partir de les 17.15 de la tarda.

Renovació de membres

Els representants del consell escolar són elegides per un període de 4 anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres. Les vacants del consell escolar s’ocupen segons els resultats de les eleccions. Si un membre deixa el consell, passarà a ocupar el seu lloc la següent candidatura més votada en les darreres eleccions. Si no hi ha més candidats per cobrir la plaça, queda vacant fins a la propera renovació del consell escolar.

Com podem participar en les eleccions del Consell Escolar?

En les eleccions, les famílies hi podeu participar de dues maneres diferents:

 • Presentant-vos com a candidats per representar els pares i mares al consell escolar.
 • Participant el dia que el centre convoqui les eleccions votant els candidats que considereu més representatius.

Per què és important que les famílies participem en el consell escolar?

Els professionals dels centres i les famílies compartim un objectiu: l’èxit educatiu dels fills. Les decisions que es prenen al consell escolar són decisives per al funcionament i la millora del centre i, per tant, també per a l’èxit educatiu de tots els alumnes. És per aquest motiu que la participació i implicació dels pares en les eleccions al consell escolar és tan important.

Quan les famílies participeu en les eleccions, doneu suport al vostre candidat i delegueu en la seva veu i representació. Així feu arribar les seves opinions i aportacions. És important que participeu en les eleccions al consell escolar perquè:

 • Sou els responsables de la formació dels vostres fills i és important tenir uns bons representants al consell escolar que us informin i facin arribar la vostra veu.
 • Les famílies i els docents compartim un mateix objectiu. Per això hem de ser capaços de decidir, entre tots, a què ens comprometem per aconseguir-ho.
 • És una manera de valorar l’escola. Així contribuïu que el vostre fill també la valori i es prengui seriosament els seus estudis.
 • L’èxit educatiu del vostre fill també depèn del funcionament i el clima de centre.
 • Implicar-vos en el seguiment i l’avaluació d’aquest funcionament és implicar-vos en l’èxit del vostre fill.
 • És la manera de fer arribar la vostra veu en temes que us poden preocupar, com activitats extraescolars o quina és l’alimentació que han de rebre en el menjador escolar.
 • És important tenir una escola oberta a l’entorn, que col·labori amb els altres centres i les diferents entitats i que entre tots pugueu fer del vostre barri un entorn més educatiu i cohesionat. El consell escolar decideix quines han de ser aquestes relacions.

Què vol dir ser representant dels pares i mares al consell escolar?

Els consells escolars de centre permeten la participació de les famílies en el govern dels centres.

Les mares i pares representants al consell opinen, aproven, avaluen i elaboren propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.

La seva participació en el consell escolar vol dir, també, fer una tasca de representació. Això significa que, com a membres del consell, la seva participació no és a títol individual sinó en representació de totes les famílies, donant veu a les seves peticions, preocupacions i iniciatives.

Per aquest motiu han d’informar la resta de mares i pares o tutors legals sobre tots els assumptes que es tracten en el consell, però també han de recollir les propostes i opinions de la resta de famílies i portar-les al consell escolar.

 

COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE

Aquesta composició reflexa els canvis després de les eleccions del 03.12.2014 en que es van substituïr 2 mestres i 1 pare.

Director i president del Consell:
Jaume Folqué

Representants de la titularitat:
Joan Capdevila (Patronat Fundació)
Joan Pastor (President AMPA)
Eva Aguiló (Salesians)

Representant de l’Ajuntament:
Miquel Àngel Camacho

Representants dels mestres:
Helena Baca
Manel Vidal
Mònica Biel
Isabel Soneira

Representant de l’AMPA:
Noelia Aparicio

Representants dels pares i mares d’alumnes:
Ana Maria Carrizosa Juárez
Marcel Prats Aymerich
David Chica

Representant del personal d’administració i serveis:
Imma Serrano