Decàleg de funcionament del centre

Presentem a continuació en forma de decàleg les principals normes de funcionament del centre
decaleg-entrades-sortides1

Les entrades i sortides del centre

L’escola obre les portes per tot l’alumnat a les 8:50h i a les 14:55h.

L’alumnat realitzarà les entrades i sortides pels llocs assignats als diferents cursos o etapes educatives:

L’alumnat d’infantil entrarà per la porta principal de l’escola acompanyat dels familiars; P3 a l’aula, P4 i P5 al pati.

L’alumnat de primària entrarà a l’escola a través del pati, sense la companyia dels familiars, i es dirigirà a les aules corresponents.

L’alumnat solament sortirà del centre dins de l'horari escolar per motius justificats, acompanyats pel pare, mare o tutor legal, o persona autoritzada.

Els alumnes poden romandre al pati una vegada acabades les classes, amb l’acompanyament dels pares, mares o familiars.

L’alumnat d’infantil i del cicle inicial de primària serà lliurat, a l’hora de la sortida, als pares i mares.

En cas de pluja l’alumnat de primària restarà a les aules fins que s’avisi, per tal de sortir amb ordre.

decaleg-absentisme2

Absentisme i retard escolar

Un nen o una nena és absentista escolar quan falta de manera habitual i reiterada a l’escola sense causa justificada.

Quan en l’alumnat de l’educació infantil i primària es produeixi un cas d’absentisme escolar, el centre es posarà en contacte amb el seu pare, mare o tutors legals per tal de comunicar-los de la situació i recordar-los les obligacions que tenen de vetllar per la correcta escolarització dels seus fills.

L’escola disposa d’un protocol per a la gestió de l’absentisme escolar.

L’hora de recollida de l’alumnat és a les 13h i a les 17h. A partir d’aquestes hores, l’horari màxim de recollida serà de 10 minuts. Si es dóna aquest retard, es seguirà el protocol corresponent.


decaleg-excursions3

Sortides i colònies escolars

Les sortides, les excursions, les colònies escolars i la participació dels alumnes en activitats formatives i recreatives fora del centre en horari escolar estan incloses en la programació general de centre i pertanyen al Projecte educatiu del centre.

A l’alumnat que participi en activitats fora del centre li caldrà l’autorització escrita del pare, mare o tutor legal, amb el DNI i la signatura.

Tot l’alumnat que participi en les activitats fora del centre haurà de dur el xandall de l’escola.

L’alumnat que hagi comès faltes greus o molt greus contra les normes de convivència es veurà privat del dret de participar en les sortides i colònies.

decaleg-accidents4

Actuacions en determinats casos d'accident

El docent que es trobi dirigint o vigilant una activitat escolar en la qual tingui lloc un accident, haurà d’atendre la situació produïda amb els mitjans de què pugui disposar.

En cas d’accident que requereixi trasllat a un centre sanitari, el centre avisarà la família o tutors legals. Simultàniament, si és greu es farà el trasllat de l’alumne/a amb ambulància fins a un hospital, acompanyat per el tutor/a. Si no és greu i no s’ha localitzat a la família, un docent acompanyarà l’alumne/a al centre sanitari.


decaleg-pati5

Ús del pati després del temps lectiu

Els patis del Col·legi Sant Vicenç s’obriran un cop s’hagi acabat l’activitat lectiva a les pròpies famílies del centre i que hagin signat el “Full de compromís d’us del pati”.

decaleg-biblioteca6

Ús de la biblioteca després del temps lectiu

Tot l’alumnat, exalumnes, pares, mares i familiars del Col·legi Sant Vicenç es consideren usuaris de la biblioteca i tenen dret a utilitzar-ne els serveis, seguint les normes de l’espai de la biblioteca.


decaleg-reutilitzacio-llibres7

Normativa de la Reutilització de llibres

La reutilització de llibres de text es fa des de 3r de primària fins a 6è.

Els pares o tutors de l’alumnat tenen l’obligatorietat de pagar la quota de reutilització de llibres que decideixi la comissió. Han de saber en tot moment que els llibres són material de l’escola, i com a tal han de vetllar pel seu bon estat de conservació.

decaleg-proteccio-dades8

Informació i normes sobre la protecció de dades

L’escola ha de tenir una adreça de notificacions per a les famílies, encara que els pares estiguin separats.

Qualsevol pare, mare o tutor legal pot demanar informació del fill/a, i se li ha de donar. Aquesta no es pot donar a cap altre persona (amistat, parella...) sense l’autorització prèvia.

Per escrit només donarem a les famílies la informació corresponent als resultats d’avaluació i seguiment educatiu de l’alumnat: els informes trimestrals d’avaluació i la documentació oficial.


decaleg-mobil9

L'ús dels mòbils i altres dispositius de l'alumnat

Està prohibit portar mòbils i altres dispositius tecnològics digitals al centre per part de l’alumnat, sense autorització del professorat.

decaleg-instalacions10

Ús de les instal·lacions del Col·legi

La FEEC posa a disposició dels seus associats directes l’ús dels espais, instal·lacions i aules del centre. També podran fer ús de les instal·lacions els exalumnes per a activitats pròpies de grup. L’ús de les instal·lacions es limitarà a activitats, actes i manifestacions de caràcter esportiu, cultural i/o religiós i celebracions familiars.

La normativa d’ús de les instal·lacions depèn només de la Institució Titular, que s’encarregarà de donar-la a conèixer i controlar-ne l’aplicació.