Patronat

Quines són les funcions principals del Patronat?

Els patrons han d’estar al servei de la voluntat fundacional i han de creure i identificar-se amb les finalitats fundacionals, ja que la seva principal funció és vetllar perquè aquestes es duguin a terme. Les principals funcions del Patronat són:

a) Governar i dirigir la Fundació amb l’objectiu de vetllar pel compliment de les seves finalitats.
b) Planificar les actuacions i activitats per assolir el fi fundacional, els mecanismes de control i la seva valoració.
c) Transmetre al personal contractat i als seus beneficiaris els valors de la Fundació.
d) Aprovar i gestionar dels pressupostos anuals.
e) Aprovar el programa d’actuació i la memòria anual d’activitats de la Fundació.
f) Establir el Projecte educatiu del centre< d’acord amb el seu Caràcter propi, posar-lo en coneixement de la comunitat educativa, del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i de
les famílies que manifesten el seu interès a sol·licitar-hi plaça per als seus fills.
g) Signar el concert educatiu amb l’Administració i respondre del compliment de tot el que prescriu la legislació vigent respecte als centres concertats.
h) Representar la Fundació en tota classe d’actes