Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Octubre 2018

Un mestre de l’escola a Ràdio Sant Vicenç
25 d'octubre de 2018
Activitats organitzades al pati
5 de novembre de 2018

Notícies Fundació Educativa Esteve Casals – Octubre 2018

Durant el mes d’octubre la Fundació Educativa Esteve Casals ha estat treballant i impulsant diferents activitats, entre les quals us destaquem les següents:

  • Escola de Pares i Mares. El proper 7 de novembre (17.15 h) tindrà lloc la primera de les xerrades de l’Escola de Pares i Mares. El títol de la xerrada és “Educar en intel·ligències múltiples”, i la dirigiràlvia Diéguez, psicòloga de “Talents Latents”. Com és habitual, la xerrada és farà a la biblioteca de l’escola i hi haurà un servei d’acollida per als nens i nenes de les famílies assistents.
  • Consell Escolar. El passat 9 d’octubre hi va haver la primera reunió del Consell Escolar corresponent al curs 2018-2019. Durant aquesta reunió es van parlar dels següents punts:

a) Despeses de funcionament. Com a centre concertat, cada curs rebem una subvenció per a pagar una part de les despeses de funcionament del nostre centre. El dia de la reunió encara no s’havia cobrat la part corresponent al mes d’agost i, per tant, no es van poder aprovar les despeses de funcionament.

b) Dades de matriculació del curs 2018-2019. En aquest punt es va destacar l’alt nombre de preinscripcions a P3, que va permetre poder omplir les dues classes, tot i que també lamentem que hi hagués famílies que no poguessin entrar per manca de places.

c) Memòria 2017-2018 i PGA 2018-2019. Jaume Folqué, director pedagògic, va presentar de forma abreujada la memòria del curs 2017-2018, com també la Programació general anual (PGA) del curs 2018-2019. En aquest apartat de la reunió, Jaume Folqué també va donar a conèixer els resultats de les competències bàsiques de 6è del curs 2017-2018. Els resultats, en general, són bons, tot i que s’aprecia una petita davallada en la prova de matemàtiques. El Claustre està treballant per millorar aquells aspectes on els nostres alumnes no han tret bones qualificacions.

d) Altres temes. En aquest apartat final es va aprovar la nova normativa relativa a:

– Regals als mestres. No es prohibeixen els regals, però, en cas de fer-se, es recomana fer un regal per a l’aula. No es tolera cap mena de discriminació pel fet que una família no pugui o no vulgui participar en el regal.

– Sortida dels alumnes. Els alumnes de cicle infantil i inicial (1r i 2n) es lliuraran (com s’està fent ara) als familiars a l’hora de la sortida. La resta d’alumnes podran sortir sols del centre, i les famílies se’n faran càrrec. En cas de separacions o divorcis, se seguirà el protocol d’autoritzacions com fins ara.

  • Reunió del Patronat. El 18 d’octubre es va celebrar la primera reunió ordinària del Patronat corresponent al curs 2018-2019. En aquesta reunió es van parlar dels temes que enumerem a continuació:

· Presentació i aprovació de les ajudes econòmiques per al curs 2018-2019. Donada la seva importància, en el següent punt d’aquest butlletí fem una descripció més detallada d’aquest tema.

· Presentació de la memòria anual del curs 2017-2018 i la Programació general anual (PGA) del curs 2018-2019 per part del director pedagògic. Òbviament no és l’objectiu d’aquest butlletí incloure aquí un resum detallat d’aquesta presentació, però sí que esmentem que la memòria conté:

-El grau d’assoliment dels objectius del PEC en l’àmbit curricular. L’indicador global de les àrees d’aprenentatge i l’assoliment de les CB és de 9.37 (excel·lent), tot i que inferior a l’objectiu de 9.66 que ens havíem fixat a principis de curs.

-Avaluació de l’autonomia en l’aprenentatge. Aquí es valora el grau de motivació, el clima de treball i el grau d’atenció dels alumnes a classe. El grau d’assoliment és notable i en línia amb el que s’havia aconseguit en cursos anteriors.

-Pràctica de la convivència. El grau d’assoliment d’aquest objectiu és molt satisfactori. Aquest indicador valora l’assistència a classe, la puntualitat, el grau de satisfacció dels mestres, etc.

-Atenció a la diversitat.

-Escola Nova 21. L’equip impulsor ha fet un treball intens i important amb la comunitat educativa de la nostra escola. Després d’un període de reflexió, s’ha elaborat un document de treball que recull el propòsit educatiu, les pràctiques educatives i l’avaluació i l’organització del temps i l’espai- que servirà per a anar progressant cap a l’escola innovadora i avançada que volem.

-Avaluació de la PGA del curs 2017-2018.

En la PGA del curs 2017-2018, Jaume Folqué va presentar els objectius generals del curs, entre els quals destaquem: a) objectius en el marc del programa Escola Nova 21; b) objectius del Pla estratègic de l’Equip Directiu, i també tot un seguit d’accions encaminades a millorar l’educació dels nostres alumnes.

· Presentació dels objectius de l’AMPA per al curs 2018-2019. En aquest apartat Joan Pastor, com a president de la Junta de l’AMPA, va parlar dels objectius de l’AMPA per a aquest curs, entre els quals destaquem: a) revisar el funcionament del servei d’acollida; b) consolidar el Casal d’Estiu amb El Bitxo; c) començar a definir un Pla de màrqueting; d) crear la Comissió de Carnestoltes per poder participar a la rua que organitza l’Ajuntament, i e) incrementar el nombre de voluntaris per formar part de les comissions.

· Presentació dels objectius de la Fundació per al curs 2018-2019. Aquests objectius són els que enumerem a continuació: a) seguir impulsant la comunicació a l’escola; b) fer el seguiment de les reformes del pati; c) entrevistar-se amb els mestres del Claustre; d) preparar el relleu de membres del Patronat; e) preparar la trobada AMPA-mestres-PAS; f) preparar els pressupostos per al curs 2019-2020, i g) continuar la campanya de difusió de l’escola.

El Patronat posa a la vostra disposició la nostra adreça de correu electrònic per a qualsevol suggeriment o proposta de millora que vulgueu fer: feec@csantvicens.cat.