Caràcter Propi

El Caràcter propi del centre estableix el tipus d’educació i serveis que la nostra escola brinda a la societat.

Trets bàsics de la nostra identitat

"Estem compromesos amb l’opció educativa del centre; creant un clima de diàleg i respecte de la llibertat dels altres, afavorint la convivència i entenen la solidaritat autèntica com l’aportació del propi treball amb generositat i esperit de servei"

1Promou la formació integral dels alumnes
D’acord amb una concepció cristiana de la persona, la vida i el món, ajudant-los a descobrir i potenciar les seves qualitats i capacitats físiques, intel·lectuals, artístiques, afectives i espirituals, i a acceptar les pròpies limitacions, i els prepara en la transformació i millorament de la societat.
1Fomenta el coneixement dels trets propis de Catalunya
A través de l’aprenentatge i l’ús de la llengua catalana i la interiorització dels costums i de la cultura del nostre país; facilitant que les famílies vingudes d’altres llocs tinguin ocasió d’integrar-se a Catalunya sense renunciar a la seva pròpia cultura.

1Ajuda els alumnes en el coneixement de Sant Vicenç dels Horts
També afavoreix l’arrelament al medi històric, social, cultural i natural de Sant Vicenç dels Horts.
1Té un equip de professionals que treballen per una educació coherent i de qualitat.
Té un equip de professionals que treballen per una educació coherent i de qualitat per a tots els alumnes, que intervenen activament en la gestió del centre i que tenen l’obligació de formar-se permanentment.

1Necessita i promou la participació activa dels diversos estaments de la comunitat escolar
Compromesos amb l’opció educativa del centre; creant un clima de diàleg i respecte de la llibertat dels altres, afavorint la convivència i entenen la solidaritat autèntica com l’aportació del propi treball amb generositat i esperit de servei.
1Una escola per a tothom
S'adequa l'activitat educativa per tal d'atendre la diversitat de l'alumnat i per a l'assoliment d'una igualtat d'oportunitats i d'accessibilitat en el marc d'un sistema educatiu que ha d'afavorir el desenvolupament personal i social i la consecució de les competències de cada etapa educativa.

1Potencia la dimensió cristiana de l’educació a través dels seus valors:
Actitud d’acolliment, gratitud i alegria, creativitat i voluntat de renovació, vocació educadora, amor al treball, participació i responsabilitat, esperit de reconciliació i acceptació dels propis errors i debilitats.
1La nostra comunitat escolar és la responsable de l’acció educativa
Que realitza la nostra escola, i la configuren: la institució titular, els mestres, els alumnes, els professionals que formen part del Departament Psicopedagògic i d’Orientació, els monitors i monitores del servei d’acollida, menjador, extraescolars i casal d’estiu, les mares bibliotecàries i el personal d’administració i serveis.

1L’escola ofereix canals de participació coresponsable a les famílies
El Patronat de la FEEC, l’AMPA, el Consell Escolar i les diverses comissions de treball (econòmica, manteniment, caràcter propi, menjador, serveis,...)
1La relació entre família i escola utilitza diversos instruments
Reunions de principi de curs, entrevistes dels tutors amb les famílies, lliurament personal d’informes dos cops cada curs, la revista escolar Nosaltres i la orientació a les famílies des del Departament Psicopedagògic i d’Orientació (DPO).

Trets bàsics de la nostra acció educativa

"Optem per un projecte educatiu obert i flexible capaç d’integrar en cada moment els avenços pedagògics per tal de mantenir-se en constant actualització"

1Donem gran importància a l’acció tutorial
La definim com el conjunt d’intervencions educatives i dels processos individuals i de grup que orienten l’alumne amb vista a assolir un millor desenvolupament personal i social.
1Anem cap una escola inclusiva
Atenem la diversitat dels alumnes. En aquest sentit, tindrem en compte les adaptacions del currículum, com també el suport en el grup ordinari, els agrupaments flexibles, els desdoblaments dels grups d’alumnes i el treball cooperatiu.

1Promovem l’educació en valors
Promovem que l’alumne/a pugui aprofundir el sentit de la seva identitat com a individu i com a membre d’una comunitat.
1Projecte educatiu obert i flexible
Optem per un projecte educatiu obert i flexible capaç d’integrar en cada moment els avenços pedagògics per tal de mantenir-se en constant actualització.

1Projectem l’educació més enllà de l’aula i de l’horari lectiu
En aquest sentit, la nostra oferta inclou: el servei d’acollida, el servei de menjador, l’escola d’estiu i postestiu, les activitats extraescolars, l’ús de la biblioteca escolar en horari no lectiu i altres serveis.