Departament Psicopedagògic i d’Orientació (DPO)

El Departament Psicopedagògic i d’Orientació és un equip pluridisciplinar que coordina i assessora la comunitat educativa del Col·legi Sant Vicenç respecte de les necessitats educatives, socials i curriculars específiques i/o especials de l’alumnat.

El Departament Psicopedagògic i d’Orientació (DPO) va néixer com a tal el curs 1999-2000 i des del curs 2010-2011 integra la Comissió d’Atenció a la Diversitat i la Comissió Social. Ambdues comissions estan formades tant per professionals interns de l'escola (director, caps d'estudis, psicòloga, logopeda, vetlladora i mestres d'educació especial) com altres d'externs (EAP, Serveis Socials, etc.) segons el cas i tenen unes funcions específiques en relació als seus àmbits d'intervenció: alumnes, famílies, mestres i centre educatiu -d’acord amb la LOE- són:

  • Contribuir a la millora dels resultats educatius de l’alumnat, tot potenciant l’assoliment de les competències bàsiques que permetin el seu desenvolupament personal i escolar.
  • Fomentar la cohesió social, afavorint l’escolarització inclusiva de l’alumnat per tal de garantir la seva integració escolar i social independentment de la seva llengua, cultura, condició social i origen.

Ambdues comissions estan integrades tant per professionals interns de l’escola com per professionals externs, que mantenen periòdiques reunions de coordinació, cadascun dels quals desenvolupa unes funcions específiques. Així doncs, en la Comissió d’Atenció a la Diversitat hi participen els caps d’estudis del col·legi, els/les coordinadors/es de cicle, la psicòloga, la logopeda, la vetlladora, el/la professional de referència de l’EAP i la mestra d’EE/psicopedagoga com a coordinadora. Per altra banda, en la Comissió Social hi intervé el/la director/a del centre, la psicòloga, el/la professional de referència de Serveis Socials i també la mestra d’EE/ psicopedagoga com a coordinadora.

Cada inici de curs, el Departament Psicopedagògic i d’Orientació elabora la seva programació general que abasta l’atenció a alumnes, famílies, mestres i centre educatiu, i dins la qual té un especial protagonisme el Pla d’atenció a la diversitat de l’alumnat. Al final del curs es redacta la memòria corresponent, la qual recull el grau d’assoliment dels objectius i els resultats de les actuacions proposats -segons l’avaluació efectuada- i que serà la base de la programació del curs següent.